Semnătura electronică

întrebări frecvente (FAQ)

Conform art. 2 al Legii nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic, semnătura electronică reprezintă date în formă electronică, care sunt atașate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică și care sunt utilizate ca metodă de autentificare.


Actele normative care reglementează semnătura electronică în RM sunt:
-  Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic;
-  Regulamentul privind modalitatea de aplicare a semnăturii electronice pe documentele electronice de către funcționarii persoanelor juridice de drept public în cadrul circulației electronice ale acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 1141/2017;
-  Normele tehnice în domeniul semnăturii electronice avansate calificate, aprobate prin ordinul directorului SIS al RM nr. 69/2016;
-  Regulamentul privind procedura de avizare a dispozitivelor de creare și/sau verificare a semnăturii electronice și a produselor asociate semnăturii electronice, aprobat prin ordinul directorului SIS al RM nr. 25/2017.


Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic;
Hotărîrea Guvernului nr. 414/2017 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat;
-  Regulamentul privind activitatea prestatorilor de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 1140/2017;
-  Regulamentul privind procedura de acreditare a prestatorilor de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice, aprobat prin ordinul directorului SIS al RM nr. 70/2016;
-  Condițiile speciale de activitate ale prestatorilor de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice, aprobate prin ordinul directorului SIS al RM nr. 70/2016;
-  Regulamentul privind controlul de stat în domeniul aplicării semnăturii electronice, aprobat prin ordinul directorului SIS al RM nr. 70/2016;
-  Regulamentul de soluționare a situațiilor litigioase în domeniul aplicării semnăturii electronice, aprobat prin ordinul directorului SIS al RM nr. 29/2009.


Conform art. 36 alin. (1) al Legii nr. 91/2014, Organul competent responsabil de elaborarea și promovarea politicii de stat și de exercitarea controlului în domeniul aplicării tuturor tipurilor de semnături electronice este Serviciul de Informații și Securitate.


Conform art. 4 alin. (1) al Legii nr. 91/2014, tipurile de semnături electronice, ale căror principii și mecanisme de utilizare sunt reglementate de prezenta lege, sunt următoarele:

a) semnătura electronică simplă;

b) semnătura electronică avansată necalificată;

c) semnătura electronică avansată calificată.Conform art. 4 alin. (2) al Legii nr. 91/2014, semnătura electronică simplă este semnătura electronică utilizată ca metodă de autentificare, fără a face trimitere exclusiv la semnatar. Semnătura electronica simplă poate fi utilizată pentru semnarea documentelor electronice în raporturile juridice dintre persoanele fizice și juridice de drept privat, cu excepțiile stabilite de art. 11 al legii.


Conform art. 4 alin. (3) din Legea 91/2014, semnătura electronică avansată necalificată este o semnătură electronică ce îndeplinește următoarele cerințe: face trimitere exclusiv la semnatar, permite identificarea semnatarului, este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar, și este legată de datele la care se raportează, astfel încât orice modificare ulterioară a acestor date poate fi detectată. Semnătura electronică avansată necalificată poate fi utilizată pentru semnarea documentelor electronice în raporturile juridice dintre persoanele fizice și juridice de drept privat, cu excepțiile stabilite de art. 11 al legii


Conform art. 4 alin. (4) din Legea 91/2014, semnătura electronică avansată calificată este o semnătură electronică care îndeplinește toate cerințele semnăturii electronice avansate necalificate și, suplimentar: se bazează pe un certificat calificat al cheii publice emis de un prestator de servicii de certificare acreditat în domeniul aplicării semnăturii electronice avansate calificate; este creată prin intermediul dispozitivului securizat de creare a semnăturii electronice și se verifică securizat cu ajutorul dispozitivului de verificare a semnăturii electronice și/sau al produsului asociat semnăturii electronice, care dispun de confirmarea corespunderii cu cerințele prevăzute de prezenta lege.


 

 

Caracteristică

Tipul semnăturii electronice

Simplă

Avansată necalificată

Avansată calificată

Este utilizată ca metodă de autentificare

v

v

v

Face trimitere exclusiv la semnatar

 

v

v

Permite identificarea semnatarului

 

v

v

Este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar

 

v

v

este legată de datele la care se raportează, astfel încât orice modificare ulterioară a acestor date poate fi detectată

 

v

v

se bazează pe un certificat calificat al cheii publice emis de un prestator de servicii de certificare acreditat în domeniul aplicării semnăturii electronice avansate calificate

 

 

v

este creată prin intermediul dispozitivului securizat de creare a semnăturii electronice și se verifică securizat cu ajutorul dispozitivului de verificare a semnăturii electronice și/sau al produsului asociat semnăturii electronice, care dispun de confirmarea corespunderii cu cerințele prevăzute de lege

 

 

v


 Conform art.8 alin. (2) al Legii nr.91/2014, la crearea semnăturii electronice simple, părțile se bazează pe prevederile acordului încheiat. Totodată, conform art. 9 alin (2) al legii menționate, la verificarea semnăturii electronice simple, părțile se bazează pe prevederile acordului încheiat, care trebuie să prevadă modalitatea de confirmare a integrității documentului electronic semnat.


Conform art. 13 alin. (1) al Legii nr. 91/2014, doar documentul electronic semnat cu semnătură electronică avansată calificată este asimilat, după efectele sale, cu documentul analog pe suport de hârtie, semnat cu semnătură olografă. În cazul semnăturii electronice simple și semnăturii electronice avansate necalificate, valoarea juridică a acestora, în sensul acordării acesteia valorii echivalente semnăturii olografe, precum și condițiile de confirmare/verificare a acesteia, este reglementată de acordul părților, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.


Cadrul normativ în domeniul semnăturii electronice nu stabilește un model standardizat al acordului părților privind aplicarea semnăturilor electronice. Totodată, art. 13 alin. (3) stabilește elementele esențiale pe care acesta urmează să le includă. Astfel, acordul părților privind aplicarea semnăturilor electronice care stabilesc cazurile de recunoaștere a documentelor electronice, semnate cu semnătură electronică simplă sau cu semnătură electronică avansată necalificată, asimilate, după efectele lor, cu documente similare pe suport de hârtie, semnate cu semnătură olografă, trebuie să prevadă modalitatea de verificare a semnăturii electronice, precum și obligațiile părților privind confidențialitatea și răspunderea materială.


Cadrul normativ în domeniul semnăturii electronice, stabilește libertatea utilizării oricărui tip de semnătură electronică în raporturile juridice între persoane. Totodată, reieșind din necesitatea asigurării securității și siguranței raporturilor juridice, sunt stabilite și unele limite la utilizarea anumitor tipuri de semnături electronice în cadrul raporturilor juridice specifice. Astfel, conform art. 11 alin. (1) al Legii nr. 91/2014, nu se admite utilizarea semnăturii electronice simple și a semnăturii electronice avansate necalificate pentru: semnarea documentelor electronice ce conțin informație atribuită la secretul de stat; semnarea documentelor electronice în raporturile juridice ale persoanelor juridice de drept public cu persoanele fizice și cu persoanele juridice de drept privat.Semnătura electronică poate fi obținută prin depunerea unei cereri în adresa unui prestator de servicii de certificare acreditat în domeniul semnăturii electronice avansate calificate. Lista prestatorilor acreditați poate fi accesată pe pagina web oficială a Serviciului www.sis.md, compartimentul Semnătura electronică, subcompartimentul Efectuarea acreditării prestatorilor de servicii de certificare și asigurarea ținerii, actualizării și accesului public la datele Registrului de evidentă a prestatorilor de servicii de certificare.


Conform art. 7 alin. (2) al Legii nr. 91/2014, cheia privată și cheia publică utilizate la crearea semnăturii electronice avansate calificate se creează de către prestatorul de servicii de certificare prin intermediul dispozitivului securizat de creare a semnăturii. În cazul utilizării dispozitivului securizat de creare a semnăturii în baza cartelei SIM, prestatorul de servicii de certificare asigură persoanei fizice inițierea procedurii de creare a cheii private și a cheii publice. Prin urmare, semnătura mobilă este un serviciu ce permite crearea semnăturii electronice utilizând cheia privată, care se păstrează pe cartela SIM a telefonului mobil. În acest sens, aplicarea semnăturii mobile reprezintă una din modalitățile de creare a semnăturii electronice, care are aceeași putere juridică ca și semnătură electronică avansată calificată creată prin intermediul altor dispozitive de creare a semnăturii electronice (de exemplu token, buletin electronic).


Conform art. 6 alin. (1) al Legii nr. 91/2014, certificatul cheii publice eliberat de către un prestator de servicii de certificare cu domiciliul sau cu sediul într-un alt stat este recunoscut ca fiind echivalent, din punctul de vedere al efectelor juridice, cu certificatul cheii publice eliberat de un prestator de servicii de certificare cu domiciliul sau cu sediul în Republica Moldova dacă este întrunită una dintre următoarele condiții: a) prestatorul de servicii de certificare cu domiciliul sau cu sediul în alt stat a fost acreditat în cadrul regimului de acreditare în conformitate cu prevederile prezentei legi; b) un prestator de servicii de certificare acreditat cu domiciliul sau cu sediul în Republica Moldova garantează recunoașterea certificatului; c) certificatul sau prestatorul de servicii de certificare care l-a eliberat este recunoscut prin aplicarea unui acord bilateral sau multilateral între Republica Moldova și alte state sau organizații internaționale, pe bază de reciprocitate. Până în prezent, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova nu a efectuat acreditarea prestatorilor de servicii de certificare a căror domiciliu sau sediu se află în străinătate din motivul lipsei unor astfel de cereri.


Potrivit art. 13 alin. (7) al Legii nr. 91/2014, modul de utilizare a documentelor electronice în cadrul procedurilor judiciare este reglementat de legislația procesuală. Astfel, conform art. 171 al Codului de procedură civilă, cererile de chemare în judecată, cererile de apel, de recurs, de revizuire, de eliberare a ordonanțelor judecătorești, precum și oricare alte cereri sau acte procedurale pot fi depuse în instanța de judecată prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, care este unic pentru întreg sistemul judecătoresc. În acest caz, cererea și actele anexate la ea sub formă de documente electronice trebuie să fie semnate cu semnătura electronică avansată calificată.


Semnătura electronică simplă poate fi creată de orice persoană. Art. 8 alin. (2) al Legii 91/2014 stabilește că, la crearea semnăturii electronice simple, părțile se bazează pe prevederile acordului încheiat. Totodată, potrivit art. 13 alin. (2) din Legea nr. 91/2014, documentul electronic semnat cu semnătură electronică simplă sau cu semnătură electronică avansată necalificată este asimilat, după efectele sale, cu documentul analog pe suport de hârtie, semnat cu semnătură olografă, doar în cazurile stabilite expres de actele normative sau de acordul părților privind aplicarea semnăturilor electronice, cu respectarea condițiilor stipulate la art. 16 alin.(1) din Lege. Prin urmare, având în vedere faptul că, semnătura electronică simplă nu se bazează pe o infrastructură a cheilor publice, nu conține în sine date de identificare a semnatarului, putere juridică, similară semnăturii olografe, aceasta o va obține doar în cazul existenței între părți a unui act juridic bilateral care va reglementa utilizarea semnăturii electronice simple, forma și efectele acesteia, care va constitui și baza probantă în cazul apariției litigiilor între părți privind recunoașterea semnăturii.


Semnătura electronică avansată necalificată poate fi eliberată atât de către un prestator de servicii de certificare, cât și de către orice persoană fizică sau juridică. Totodată, probarea semnăturii electronice avansate necalificare are loc în același mod ca și în cazul semnăturii electronice simple, expuse mai sus.


Conform art. 4 alin. (4) din Legea 91/2014, semnătura electronică avansată calificată se bazează pe un certificat calificat al cheii publice emis doar de către un prestator de servicii de certificare acreditat în domeniul aplicării semnăturii electronice avansate calificate.


Potrivit art. 2 al Legii nr. 91/2014, document electronic reprezintă orice informație în formă electronică, creată, structurată, prelucrată, păstrată și/sau transmisă prin intermediul computerului sau al altor dispozitive electronice, semnată cu semnătură electronică în conformitate cu Legea nr. 91/2014.


Potrivit art. 14 al Legii nr. 91/2014, documentul electronic poate fi utilizat de către persoanele fizice și juridice în toate domeniile de activitate în care este posibilă utilizarea mijloacelor tehnice și de program ce permit crearea, prelucrarea, expedierea, recepționarea, păstrarea, modificarea și/sau nimicirea informației în formă electronică. Documentul electronic poate fi utilizat în scopul expedierii informației, tinerii corespondenței, întocmirii actelor juridice, precum și în calitate de document care reflectă fapte economice. Prin urmare, oricare document poate fi creat și semnat electronic, cu respectarea cerințelor stabilite de cadrul normativ în domeniu.


Conform art. 13 alin. (12) al Legii nr. 91/2014, copie a documentului electronic se consideră reprezentarea (redarea) acestuia pe suport de hârtie, într-o formă perceptibilă. Copia documentului electronic se autentifică în modul prevăzut de legislație pentru autentificarea copiilor documentelor pe suport de hârtie și conține mențiunea despre faptul că este copie a documentului electronic.Conform art. 15 lit. b) al Legii nr. 91/2014, documentul electronic trebuie să conțină, pentru confirmarea autenticității acestuia, una sau mai multe semnături electronice ce corespund condițiilor și cerințelor stabilite de lege. Prin urmare, un document electronic poate fi semnat de un număr nedeterminat de persoane. De menționat că, conținutul documentului trebuie să rămână neschimbat, în caz contrar semnăturile aplicate anterior nu vor fi valide.


În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (6) al Legii nr. 91/2014, cu o singură semnătură electronică pot fi semnate câteva documente electronice legate între ele (setul de documente electronice). În cazul semnării cu semnătură electronică a setului de documente electronice, fiecare document inclus în acest set se consideră semnat cu același tip de semnătură electronică.


Cerințele privind forma și elementele obligatorii a documentelor se stabilesc prin acte normative, în dependență de categoria și domeniul de utilizare a fiecărui tip de document în parte. Totodată, potrivit art. 2 al Legii nr. 91/2014, documentul electronic trebuie să conțină în mod obligatoriu cel puțin o semnătură electronică.


Potrivit art. 15 al Legii nr. 91/2014, documentul electronic trebuie să corespundă următoarelor cerințe principale: să fie creat, prelucrat, expediat, recepționat, păstrat, modificat și/sau nimicit cu ajutorul mijloacelor tehnice și/sau de program; să conțină, pentru confirmarea autenticității acestuia, una sau mai multe semnături electronice ce corespund condițiilor și cerințelor stabilite de prezenta lege; să fie creat și utilizat prin metode și într-o formă ce ar permite identificarea semnatarului; să fie afișat într-o formă perceptibilă și să permită utilizarea sa repetată.


Potrivit art. 13 alin. (5) al Legii nr. 91/2014, în cazul în care, conform legislației, se cere ca documentul pe suport de hârtie să fie autentificat cu ștampilă, documentul electronic se consideră a fi corespunzător acestei cerințe.


Conform art. 13 alin. (11) al Legii nr. 91/2014, în cazul în care o persoană creează un document electronic și un document pe suport de hârtie, identice după conținut, ambele se consideră documente de sine stătătoare și originale. Prin urmare, documentul electronic semnat cu semnătura electronică a unei părți, urmează a fi semnat de celelalte părți de asemenea prin utilizarea semnăturii electronice.


Verificarea autenticității semnăturii electronice se efectuează prin intermediul dispozitivului de verificare a semnăturii electronice și/sau al produsului asociat semnăturii electronice, cu utilizarea datelor de verificare a semnăturii electronice.


Cererile și reclamațiile argumentate referitoare la încălcările și îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor legale de către prestatorul de servicii de certificare pot fi adresate pe suport de hârtie organului competent (Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova).