Modul de acces la secretul de stat

Modul de acces la secretul de stat

 

• ​  Accesul la secretul de stat este permis cu respectarea principiului necesităţii de a lucra cu informaţii atribuite la secret de stat (Nomenclatorul funcţiilor).

 

• ​  Accesul cetăţenilor la secretul de stat se perfectează (reperfectează) benevol în condiţiile stabilite de Legea cu privire la secretul de stat nr. 245-XVI din 27.11.2008 şi Hotărîrea Guvernului nr.1176 din 22.12.2010.

 

• ​  Persoanele exprimă în scris consimţămîntul pentru aplicarea măsurilor de verificare din partea organelor competente;

 

• ​  Îşi asumă în scris obligaţia privind păstrarea secretului de stat care le va fi încredinţat;

 

• ​  Sunt familiarizaţi de către Subdiviziunea de protecţie, contra semnătură, cu normele ce prevăd răspunderea pentru încălcarea legislaţiei privind secretul de stat.

 

• ​  În scopul perfectării dreptului de acces la secretul de stat, cetăţenii Republicii Moldova completează Chestionarul de bază (forma nr.2 anexă la Hotărîrea Guvernului nr.1176 din 22.12.2010), şi prezintă 2 fotografii color de mărimea 4,5 x 6 cm.

 

• ​  Pentru perfectarea dreptului de acces la informaţiile cu gradul de secretizare “Strict secret”şi “Secret”, concomitent cu Chestionarul de bază se completează un Chestionar suplimentar (forma nr.3, anexă la Hotărîrea Guvernului nr.1176 din 22.12.2010).

 

• ​  Toate datele indicate de către cetăţean trebuie să fie autentice. Subdiviziunea Resurse umane confruntă informaţia indicată şi avizează chestionarele.

 

• ​  Orice modificare ulterioară a datelor indicate în Chestionarul de bază (suplimentar) se va comunica neîntîrziat subdiviziunii resurse umane sau persoanei responsabile de lucrul cu personalul.

 

• ​  Subdiviziunea de protecţie din cadrul autorităţii publice sau al altei persoane juridice care perfectează dreptul de acces la secretul de stat verifică prezenţa sau lipsa circumstanţelor prevăzute în articolul 25 alineatul (1) literele a), d), e) şi h) din Legea cu privire la secretul de stat nr. 245-XVI din 27.11.2008 . În acest sens, pot fi solicitate actele confirmative necesare.

 

• ​  Pentru aplicarea măsurilor de verificare, autoritatea publică sau altă persoană juridică va înainta Serviciului de Informaţii şi Securitate o solicitare motivată (forma nr.5, anexă la Hotărîrea • ​Guvernului nr.1176 din 22.12.2010), în scopul iniţierii măsurilor de verificare privind existenţa sau lipsa circumstanţelor prevăzute în articolul 25 alineatul (1) literele b),c), f), g), i), j) şi k) din Legea cu privire la secretul de stat nr. 245-XVI din 27.11.2008.

 

• ​  Solicitarea va fi însoţită de Chestionarul de bază, după caz, Chestionarul suplimentar şi Lista rudelor şi persoanelor apropiate, întocmit potrivit modelului din forma nr.6 (anexă la Hotărîrea Guvernului nr.1176 din 22.12.2010), care include: tata, mama, fraţii, surorile, copiii care au împlinit vîrsta de 16 ani, soţia (soţul), fosta soţie (fostul soţ), concubinul (concubina), cumnaţii (cumnatele). La prima poziţie din Lista rudelor şi persoanelor apropiate, se indică angajatul supus măsurilor de verificare.

 

• ​  Procedura de verificare în vederea acordării accesului la secretul de stat are drept scop identificarea riscurilor de securitate, aferente gestionării informaţiilor secrete.

 

• ​  Măsurile de verificare urmează a fi efectuate de către Serviciul de Informaţii şi Securitate în termen de o lună de la data primirii solicitării autorităţii publice sau al altei persoane juridice, numărul acestora fiind direct proporţional gradului de secretizare a informaţiilor la care va avea acces persoana.

 

• ​  În baza rezultatelor măsurilor de verificare, Serviciul de Informaţii şi Securitate formulează concluzia cu privire la posibilitatea sau imposibilitatea de a acorda cetăţeanului dreptul de acces la secretul de stat (forma nr.7, anexă la Hotărîrea Guvernului nr.1176 din 22.12.2010).

 

• ​  În termen de 5 zile de la primirea concluziei Serviciului de Informaţii şi Securitate,conducătorul autorităţii publice sau altei persoane juridice va adopta decizia (ordin) cu privire la acordarea dreptului de acces la secretul de stat şi va elibera autorizaţia de acces de forma corespunzătoare (forma nr.8, anexă la Hotărîrea Guvernului nr.1176 din 22.12.2010) sau va refuza acordarea dreptului de acces la secretul de stat.

 

• ​  În decizie se va indica: forma de acces la secretul de stat, termenul pentru care se perfectează, numele, prenumele, funcţia cetăţeanului căruia, se acordă dreptul de acces la secretul de stat, cuantumul compensaţiei stabilite în legătură cu îndeplinirea lucrărilor ce prevăd accesul la secretul de stat.

 

• ​  Imediat după primirea concluziei pozitive a Serviciului de Informaţii şi Securitate şi pînă la adoptarea deciziei cu privire la acordarea dreptului de acces la secretul de stat, cetăţeanul este familiarizat, contra semnătură, de către Subdiviziunea de Protecţie cu dispoziţiile legale privind protecţia secretului de stat şi limitarea unor drepturi ale acestuia în legătură cu accesul la secretul de stat, precum şi cu normele ce prevăd răspunderea pentru încălcarea legislaţiei cu privire la secretul de stat şi semnează angajamentul de confidenţialitate (forma nr.4, anexă la Hotărîrea Guvernului nr.1176 din 22.12.2010).

 

• ​  Şeful Subdiviziunii de protecţie va asigura evidenţa strictă a tuturor cetăţenilor cărora le-a fost perfectat dreptul de acces la secretul de stat şi a autorizaţiilor de acces eliberate în Registrul de evidenţă privind accesul la secret de stat (forma nr.11, anexă la Hotărîrea Guvernului nr.1176 din 22.12.2010).

 

• ​  Despre eliberarea autorizaţiei de acces la secretul de stat va fi informat Serviciul de Informaţii şi Securitate (forma nr.12, anexă la Hotărîrea Guvernului nr.1176 din 22.12.2010). La scrisoarea de informare se va anexa Fişa de evidenţă a persoanei care dispune de acces la secret de stat (forma nr.13, anexă la Hotărîrea Guvernului nr.1176 din 22.12.2010).

 

• ​  În cazuri excepţionale, determinate de situaţii de criză, calamităţi sau evenimente imprevizibile, conducătorul autorităţii publice sau al altei persoane juridice poate acorda acces temporar anumitor cetăţeni care nu deţin autorizaţie de acces, cu condiţia asigurării unui sistem corespunzător de evidenţă.

 

• ​  Cetăţenii care primesc dreptul de acces temporar la informaţiile atribuite la secret de stat vor semna angajamentul de confidenţialitate, iar informaţia despre aceştia va fi comunicată Serviciului de Informaţii şi Securitate, în cel mai scurt timp posibil, pentru efectuarea măsurilor de verificare, conform procedurii stabilite.

 

• ​  Reperfectarea dreptului de acces la secretul de stat se efectuează în cazul:

       1)expirării termenului pentru care a fost perfectat acest drept;

       2) perfectării unei alte forme de acces la secret de stat în legătură cu necesitatea de a lucra cu informaţii atribuite la secret de stat cu un grad mai înalt de secretizare.

 

• ​  La reperfectarea dreptului de acces de aceeaşi formă în legătură cu expirarea termenului acestuia, pe autorizaţia veche se va aplica menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate cu indicarea termenului nou.

 

• ​  Dreptul de acces la secretul de stat se suspendă sau încetează în conformitate cu prevederile articolului 27 din Legea cu privire la secretul de stat nr. 245-XVI din 27.11.2008, la decizia persoanei cu funcţii de răspundere împuternicită să adopte decizia cu privire la acordarea acestui drept. Autorizaţia de acces se distruge în baza unui proces-verbal.

 

• ​  Termenul pentru care a fost suspendat dreptul de acces la secretul de stat nu prelungeşte termenul de valabilitate al autorizaţiei de acces la secretul de stat.

 

• ​  Faptul suspendării, încetării valabilităţii, distrugerii autorizaţiei de acces se consemnează în Registrul de evidenţă privind accesul la secretul de stat.

 

• ​  Prelungirea termenului de valabilitate, suspendarea sau încetarea valabilităţii autorizaţiei de acces la secretul de stat se comunică Serviciului de Informaţii şi Securitate, în modul stabilit în forma nr.12 (anexă la Hotărîrea Guvernului nr.1176 din 22.12.2010).