Atribuțiile SIS în domeniul Secretului de stat

Atribuţiile SIS în domeniul Secretului de stat

 

Serviciul de Informaţii şi Securitate are următoarele atribuţii:
 

a) elaborează, împreună cu autorităţile administraţiei publice şi Comisia interdepartamentală pentru protecţia secretului de stat, şi prezintă Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative în domeniul protecţiei secretului de stat;
 

b) acordă asistenţă de specialitate autorităţilor publice şi altor persoane juridice în organizareaprotecţiei secretului de stat;
 

c) participă la elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a secretului de stat în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice;
 

d) efectuează controlul asupra asigurării protecţiei secretului de stat în cadrul autorităţilor publice (controlul interdepartamental) şi în cadrul altor persoane juridice;
 

e) la cererea conducătorilor autorităţilor publice şi ai altor persoane juridice, întreprinde măsuri de control în privinţa cetăţenilor cărora urmează să li se perfecteze dreptul de acces la secretul de stat;
 

f) participă, în modul stabilit, la eliberarea certificatelor de securitate pentru persoanele juridice în vederea efectuării lucrărilor cu utilizarea informaţiilor atribuite la secret de stat şi la controlul asupra respectării de către titularii certificatelor de securitate a condiţiilor care au constituit temei pentru acordarea acestora;
 

g) efectuează controlul şi expertiza obiectivelor cu regim special în partea ce ţine de respectarea cerinţelor privind protecţia secretului de stat;
 

h) organizează şi coordonează certificarea şi expertiza mijloacelor de protejare criptografică şi tehnică a secretului de stat;
 

i) creează sisteme guvernamentale de telecomunicaţii, asigură funcţionarea, securitatea,întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea acestor sisteme în scopul asigurării unui schimb protejat de informaţii atribuite la secret de stat;
 

j) conlucrează cu Comisia interdepartamentală pentru protecţia secretului de stat în chestiuni ce ţin de aplicarea prezentei legi;
 

k) constată cazurile de încălcare a normelor privind protecţia secretului de stat;
 

l) în limita competenţelor, exercită şi alte atribuţii în domeniul secretului de stat.

 

Lista actelor care urmează a fi avizate/coordonate de către SIS elaborate de autorităţile publice sau de alte persoane juridice care gestionează informaţii clasificate :
 

1. Dreptul de acces la secretul de stat a cetăţenilor.
 

2. Ordinul de creare (reorganizare, lichidare) a Subdiviziunii interioare de protecţie din cadrul autorităţii publice sau al altei persoane juridice.
 

3. Regulamentul de funcţionare a Subdiviziunii de protecţie din cadrul autorităţii publice sau al altei persoane juridice.
 

4. Desemnarea (eliberarea) persoanelor responsabile de regimul secret din cadrul autorităţii publice sau al altei persoane juridice.
 

5. Nomenclatorul funcţiilor care necesită acces la secretul de stat din cadrul autorităţii publice sau al altei persoane juridice, precum şi orice modificare sau schimbare a nomenclatorului.
 

6. Programul de prevenire a scurgerii de informaţii din cadrul autorităţii publice sau altei persoane juridice.